Üye Kayıt Işlemleri

Üye Kayıt İşlemi

BORSA ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan gerçek ve tüzel kişiler bulunduğu yerin Borsası’na kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları Borsaca re`sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin Ticaret siciline veyahut Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabi maddelerin alım veya satımın yer alması şarttır.

Üyelik Başvurularının Alınması:

MTB’ye üyelik başvuru sırasından aşağıdaki belgeler istenir:

Gerçek kişiler için;

 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli yada Sicil tasdiknamesi
 • Kayıtlı Nüfus Örneği
 • İkametgahı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Noter Tasdikli İmza sirküleri
 • Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
 • Vergi Levhası ve Vergi Kaydını Gösterir Belge
 • Ticaret Borsası Kayıt Beyannamesi
 • Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Oda/ları Sicil Kaydı
 • Maliye Yoklama Fişi
 • Mevzuatla İstenen veya Borsamızca Gerekli Görülecek Diğer Belgeler 
 • Gerçek kişiler için Borsa Kayıt Beyannamesi

Gerçek Kişiler İçin Kayıt Formu

Tüzel kişiler için;

 • Ticaret sicil gazetesinin Aslı veya Onaylı Örneği
 • Vergi levhası ve Vergi Kaydını Gösterir Belge
 • Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
 • Temsilcilerin Kayıtlı Nüfus Örneği
 • Temsilcilerin İkametgahı
 • Temsilcilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 • Temsilcilerin Yeni Çekilmiş 3 Adet Fotoğrafı
 • Noter Tasdikli Ana Sözleşme Örneği
 • Ticaret Odası Sicil Kaydı
 • Ticaret Borsası Kayıt Beyannamesi
 • Maliye Yoklama Fişi
 • Yabancı Ortaklar için pasaportun noter onaylı tercümesi

Tüzel Kişiler İçin Kayıt Formu

Üyelik Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Başvuru evraklarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen üyelikler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üyeliği uygun görüldüğü takdirde kapasitesi ve sermayesi göz önüne bulundurularak derecesi, MTB’ye ödeyeceği kayıt ücreti ve aidatı belirlenir.

Borsaya kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişiye kaydının yapıldığı tebliğ olunur. Bu tebligatta, kayıt tarihi, derecesi ve kayıt ücreti ve yıllık aidat açıkça belirtilir.

Üyelik Aidatlarının Takibi:

Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt edilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Tüm MTB üyelerinin yıllık aidatlarını düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Yılda iki eşit taksit halinde ödenmesi gereken taksitlerin gecikmesi durumunda resmi faiz oranında ceza uygulanır.

 

Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi

             Madde 14 Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

             Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

             Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da borsadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilinden kaydı terkin edilenlerin borsa kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.